دوره تخصصی نجوم تونومیک

نجوم 

علم نجوم
انديشــيدن دربارة عالم يکی از تلاش های مهم بشری
اســت. تمايل بشر به جست و جو و اکتشاف و مهم تر از همه،
قابليت استدلال دربارة آن چه کشف کرده ايم، کيفيتی است
که ما را از حيوانات متمايز می ســازد. مطالعة نجوم فراسوی
مرزهای فرهنگ، جغرافيا و سياســت است. اين علم امروزه
يک موضوع جهانی است که با مطالعة آن نه تنها می توان به
سير در بزرگ مقياس پرداخت، بلکه اکنون معلوم شده است
که آن چه در آســمان ها می گذرد با چيــزی که در کوچک
مقيــاس و در ابعــاد زير اتمــی در جريان اســت، ارتباطی
تنگاتنــگ دارد. با مطالعــة آن چه در آســمان ها می گذرد،
می توان به اسرار کل عالم پی برد و در اين راه کل عالم برای
ما به صورت يک آزمايشــگاه بی نهايت بــزرگ درمی آيد که
امکانات خود را در اختيار همة افراد علاقه مند گذاشته است.
گاليله با تلسکوپی که ســاخته بود به مشاهدة آسمان
پرداخت و از آن چه ديد شــگفت زده شد. او دريافت که ماه
شــبيه بيابانی برهوت است. روی خورشيد لکه های سياهی
وجود دارد، راه شــيری از ســتارگان کم ســوی بی شماری
تشکيل شده است و مشتری دارای تعدادی قمر است.

0
800,000 تومان
0
800,000 تومان

دوره تخصصی هوافضا تونومیک

سرفصل های دوره مقدمات یادگیری هوافضا آشنایی با مبانی حرکت وپرواز آشنایی با هواپیما ها و شناور هاآشنایی با ساخت،حرکت،پرواز…

0
800,000 تومان

دوره تخصصی چرتکه (گروه سنی 12 تا 14 سال)

چُرتکِه ابزاری برای انجام محاسباتی مانند چهار عمل اصلی و ریشه دوم در خاور نزدیک باستان، اروپا و دودمان سونگ به کار می‌رفت.علی‌رغم قدیمی بودن، هنوز در سراسر جهان از آن بیشتر در محاسبات ذهنی استفاده می‌شود.

این وسیله آموزشی برای افرادی که مشکل بینایی دارند و همچنین برای هر کسی که می‌خواهد اصول محاسبات را بیاموزد مفید است. امروزه با پی بردن به نقش چرتکه در آموزش محاسبات به کودکان و حتی نوجوانان، و محاسبه ذهنی آنان، آموزش چرتکه گسترش چشمگیر یافته است. هر چندین سال مسابقات جهانی برای کودکان برای مسابقات محاسبه با چرتکه برگزار می‌شود.

1
800,000 تومان

دوره تخصصی چرتکه (گروه سنی 8 تا 11 سال)

چُرتکِه ابزاری برای انجام محاسباتی مانند چهار عمل اصلی و ریشه دوم در خاور نزدیک باستان، اروپا و دودمان سونگ به کار می‌رفت.علی‌رغم قدیمی بودن، هنوز در سراسر جهان از آن بیشتر در محاسبات ذهنی استفاده می‌شود.

این وسیله آموزشی برای افرادی که مشکل بینایی دارند و همچنین برای هر کسی که می‌خواهد اصول محاسبات را بیاموزد مفید است. امروزه با پی بردن به نقش چرتکه در آموزش محاسبات به کودکان و حتی نوجوانان، و محاسبه ذهنی آنان، آموزش چرتکه گسترش چشمگیر یافته است. هر چندین سال مسابقات جهانی برای کودکان برای مسابقات محاسبه با چرتکه برگزار می‌شود.

1
800,000 تومان

دوره تخصصی چرتکه (گروه سنی 4 تا 7 سال)

چُرتکِه ابزاری برای انجام محاسباتی مانند چهار عمل اصلی و ریشه دوم در خاور نزدیک باستان، اروپا و دودمان سونگ به کار می‌رفت.علی‌رغم قدیمی بودن، هنوز در سراسر جهان از آن بیشتر در محاسبات ذهنی استفاده می‌شود.

این وسیله آموزشی برای افرادی که مشکل بینایی دارند و همچنین برای هر کسی که می‌خواهد اصول محاسبات را بیاموزد مفید است. امروزه با پی بردن به نقش چرتکه در آموزش محاسبات به کودکان و حتی نوجوانان، و محاسبه ذهنی آنان، آموزش چرتکه گسترش چشمگیر یافته است. هر چندین سال مسابقات جهانی برای کودکان برای مسابقات محاسبه با چرتکه برگزار می‌شود.

1
800,000 تومان