دوره تخصصی هوافضا تونومیک

سرفصل های دوره مقدمات یادگیری هوافضا آشنایی با مبانی حرکت وپرواز آشنایی با هواپیما ها و شناور هاآشنایی با ساخت،حرکت،پرواز…

0
800,000 تومان