دوره تخصصی نجوم تونومیک

نجوم 

علم نجوم
انديشــيدن دربارة عالم يکی از تلاش های مهم بشری
اســت. تمايل بشر به جست و جو و اکتشاف و مهم تر از همه،
قابليت استدلال دربارة آن چه کشف کرده ايم، کيفيتی است
که ما را از حيوانات متمايز می ســازد. مطالعة نجوم فراسوی
مرزهای فرهنگ، جغرافيا و سياســت است. اين علم امروزه
يک موضوع جهانی است که با مطالعة آن نه تنها می توان به
سير در بزرگ مقياس پرداخت، بلکه اکنون معلوم شده است
که آن چه در آســمان ها می گذرد با چيــزی که در کوچک
مقيــاس و در ابعــاد زير اتمــی در جريان اســت، ارتباطی
تنگاتنــگ دارد. با مطالعــة آن چه در آســمان ها می گذرد،
می توان به اسرار کل عالم پی برد و در اين راه کل عالم برای
ما به صورت يک آزمايشــگاه بی نهايت بــزرگ درمی آيد که
امکانات خود را در اختيار همة افراد علاقه مند گذاشته است.
گاليله با تلسکوپی که ســاخته بود به مشاهدة آسمان
پرداخت و از آن چه ديد شــگفت زده شد. او دريافت که ماه
شــبيه بيابانی برهوت است. روی خورشيد لکه های سياهی
وجود دارد، راه شــيری از ســتارگان کم ســوی بی شماری
تشکيل شده است و مشتری دارای تعدادی قمر است.