دوره تخصصی هوافضا تونومیک

سرفصل های دوره مقدمات یادگیری هوافضا آشنایی با مبانی حرکت وپرواز آشنایی با هواپیما ها…