سارنگ کاظمی

مدرس انرژی های نو و پنل خورشیدی

سارنگ  کاظمی هستم از تیم تونومیک، حدود15 سال است که در حوزه مهندسی برق و الکترونیک و ساخت پنل های خورشیدی  فعالیت می کنم.